Dozór elektroniczny

Kancelaria Adwokacka adwokat Karoliny Pańszczyk oferuje pomoc prawną w sprawach karnych, w tym na etapie postępowania wykonawczego. Posiadamy doświadczenie m.in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawiania wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. „dozór elektroniczny”, czy też „obrączka”), czy o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

 Zapraszamy do kontaktu celem omówienia Państwa sprawy.

Dozór elektroniczny, umożliwia skazanym na karę poniżej roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, przy spełnieniu pozostałych przesłanek ustawowych, odbywanie orzeczonej kary w swoim miejscu zamieszkania. Zapewnia on skazanym możliwość wypełniania przez nich dotychczasowych ról społecznych, w tym wykonywanie pracy zawodowej czy uczestniczenie w życiu rodzinnym. Niestety w dalszym ciągu na wniosek Skazanego jest stosowany rzadko tj. maksymalnie kilka procent składanych wniosków o zastosowanie dozoru elektronicznego jest rozstrzyganych pozytywnie.

Dozór elektroniczny- dla kogo? Kto może skorzystać z dozoru elektronicznego?

Zgodnie z art. 43la Kodeksu karnego wykonawczego:

§ 1. 

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) 

wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 recydywa podstawowa i wielokrotna § 2 Kodeksu karnego; 

2) 

jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;

3) 

skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

4) 

osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego § 3;

5) 

odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego § 1.

§ 2. 

Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

§ 3. 

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

§ 4. 

Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku zgody, o której mowa w art. 43h wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego § 3, jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu.

Warunki, których łączne zaistnienie umożliwia udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, mają zatem dwojaki charakter:

  • formalny w znaczeniu obiektywnego, jednoznacznego spełnienia (lub braku) określonej okoliczności pozbawionej elementów uznania (luzu decyzyjnego), do których najbardziej „jaskrawych ” należy wymiar orzeczonej kary pozbawienia wolności tj. nie przekraczający wartości progowej roku i i 6 miesięcy przy jednoczesnym nie zaistnieniu warunków z art. 64 par. 2 k.k.
  • ocenny, których istnienie (lub ich brak) ustala sąd w ramach swobodnej oceny uwarunkowań wynikających z posiadanych dowodów, do których to przesłanek ocennych należy przede wszystkim ocena, że dozór elektroniczny jest wystarczający do osiągnięcia celów kary (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1 października 2021 r., sygn. akt: II AKzw 2357/21).

Dozór elektroniczny- kiedy zostanie orzeczony? Jakie dokumenty zgromadzić?

Sporządzając wniosek o udzielenie dozoru elektronicznego kluczowe jest skupienie się na kwestiach związanych z udowodnieniem zaistnienia przesłanki w postaci „Dozór elektroniczny jest wystarczający dla osiągnięcia celów kary”, bowiem to najczęściej negatywna ocena sądu w tym zakresie przesądza o nieuwzględnieniu wniosku o zastosowanie dozoru. W tym celu niezbędne jest zgromadzenie i przedłożenie do sądu dowód na to, że zastosowanie tej kary jest korzystne społecznie. Może to być przedłożenie umowy o pracę, potwierdzeń przelewów (choć częściowych) świadczeń zasądzonych na rzecz Pokrzywdzonych czy też dokumentów obrazujących podjęcie terapii. Ilość i rodzaj dowodów jakie należy zgromadzić zależy od konkretnej sprawy, dlatego nie można generalizować, zwłaszcza, że Sąd ustalając czy do osiągnięcia celów kary pozbawienia wolności wystarczające będzie odbycie jej w formie dozoru elektronicznego (art.  43la §  1 pkt  2 k.k.w.), powinien mieć na uwadze cele tej kary określone w art.  67 k.k.w. Kodeks karny wykonawczy, który to przewiduje znacznie węższy zakres celów wykonywania kary pozbawienia wolności niż dyrektywy wymiaru kary wymienione w art.  53 §  1 k.k., a więc celów, którym ma służyć wymiar kary.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zezwolenie na obycie kary w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Okręgowy.  Wniosek o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego nie podlega opłacie.

Zobacz także:

Odroczenie wykonania kary

Kto może skorzystać z instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności? Obrońca reprezentujący skazanego w Sądzie może w imieniu swojego Klienta wystąpić o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności tylko

Czytaj dalej

Jazda pod wpływem alkoholu

Adwokat nie jest sobą, która ma oceniać, a pomóc, w często niełatwej sytuacji. Kierowca, który decyduje się na jazdę po alkoholu, musi liczyć się z tym, że jego

Czytaj dalej