Odroczenie wykonania kary

Kto może skorzystać z instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Obrońca reprezentujący skazanego w Sądzie może w imieniu swojego Klienta wystąpić o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności tylko w przypadku, gdy ten nie rozpoczął jeszcze jej odbywania. W przypadku odbywania już kary w zakładzie karnym, adwokat może wystąpić do Sądu o przerwę w wykonywaniu kary. Obrona Klienta nie musi kończyć się po ogłoszeniu wyroku skazującego. Co ważne, nie każdy może skorzystać z tej instytucji – konieczne będzie spełnienie ustawowych przesłanek. Adwokat Karolina Pańszczyk podczas porady prawnej przekaże Klientowi konkretne informacje dotyczące możliwości odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, a także jej wstrzymania do czasu rozpoznania wniosku głównego.

Jakie okoliczności uzasadniają odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Okoliczności uzasadniające odroczenie wykonania kary mogę być różne i zależeć od konkretnego przypadku. Mogą być to tytułem przykładu choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, trudna sytuacja rodzinna (np. finansowa), ciąża, samotne wychowywanie dziecka czy przeludnienie zakładów karnych.

Choroba skazanego, a odroczenie wykonania kary w Lublinie

W przypadku stwierdzenia przez biegłego sądowego istnienia choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej odbycie kary, Sąd jest zobowiązany do odroczenia wykonania wyroku pozbawienia wolności. Przesłanką do uzyskania takiego odroczenia jest brak możliwości leczenia takiej choroby w zakładzie karnym. Długość odroczenia kary nie jest ustalana, ponieważ nie ma pewności czy przykładowo po roku skazany odzyska zdrowie. Sąd wyznacza okres, po jakim ma nastąpić kolejne przebadanie skazanego i wydanie orzeczenia przez biegłego lekarza, czy może on w warunkach więziennych odbywać zasądzony wyrok pozbawienia wolności. Te okoliczności odroczenia skierowane są wyłącznie dla osób cierpiących na poważne schorzenia.

Trudna sytuacja rodzinna jako okoliczność umożliwiająca uzyskanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w Lublinie

Jeżeli Sąd podzieli argumentację podniesioną przez obrońcę i stwierdzi, że przebywanie skazanego w zakładzie karnym wpłynie negatywnie na jego sytuację rodzinną, może wydać orzeczenie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności. Skutki nieobecności w rodzinie skazanego muszą jednak być naprawdę ciężkie. Co to oznacza? Podstawą do stwierdzenia zasadności takiego wniosku jest bardzo trudna sytuacja materialna, ponieważ skazany był jedynym żywicielem rodziny, która jest np. zadłużona w banku (kredyt mieszkaniowy) lub nastąpi brak możliwości zajęcia się gospodarstwem rolnym. Skazany reprezentowany przez prawnika z Lublina będzie w dobrej sytuacji, ponieważ obrońca na bieżąco analizuje okoliczności sprawy i jeżeli zaistnieją podstawy do skierowania wniosku, przedłoży on taki dokument w Sądzie.

Podsumowanie

Obrońca biegły w prawie karnym działa w interesie Klienta i wykona wszystkie niezbędne czynności do uzyskania dla niego odroczenia w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. W przypadku przychylenia się Sądu do wniosku, skazany nie będzie musiał stawiać się w zakładzie karnym celem odbycia orzeczonej mu kary.

Zobacz także:

Dozór elektroniczny

Kancelaria Adwokacka adwokat Karoliny Pańszczyk oferuje pomoc prawną w sprawach karnych, w tym na etapie postępowania wykonawczego. Posiadamy doświadczenie m.in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, o udzielenie

Czytaj dalej

Jazda pod wpływem alkoholu

Adwokat nie jest sobą, która ma oceniać, a pomóc, w często niełatwej sytuacji. Kierowca, który decyduje się na jazdę po alkoholu, musi liczyć się z tym, że jego

Czytaj dalej