Polityka prywatności, RODO

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, które przekazujemy w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO. Prosimy o zapoznanie się.

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania z usług kancelarii są to w szczególności dane, które podaliście Państwo w celu poprowadzenia Państwa sprawy bądź udzielenia porady. Dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane bezpośrednio, bądź pośrednio- z dokumentów, które uzyskaliśmy od klienta bądź na jego wyraźne polecenie.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, którymi jest realizacja umowy starannego działania profesjonalnego pełnomocnika. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia umowy, gdyż były one niezbędne do ich wykonania. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Kancelaria Adwokacka adw. Karolina Pańszczyk ul. Wieniawska 6/13, 20 – 071 Lublin, NIP 712 344 03 90.

 

2. Można skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kancelaria@adwokatwlublinie.pl

 

3. Chętnie pomożemy we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzielimy odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

4. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszych usług są:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej, której jesteś stroną;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

5. Państwa dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

a) wykonanie usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

f) archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

6. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

a) operatorzy systemów informatycznych,

b) operatorzy systemów płatności,

c) operatorzy systemów sms i e-mail,

d) poczta polska,

e) operatorzy płatności, bank,

f) kancelarie prawne,

g) firmy księgowe i audytorskie,

h) sądy i urzędy.

 

7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

 

8. Jako Administrator przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych i dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności.

 

9. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 5 np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f) przenoszenia danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

11. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak reakcji na przedmiotową informację w terminie 7 dni zostanie przez nas potraktowany jako wyrażenie zgody na dalsze przetwarzanie danych w zakresie, w jakim były przetwarzane dotychczas.

 

12. Z praw wskazanych w pkt.10 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez: kontakt e-mailowy, kontakt pisemny, kontakt telefoniczny, kontakt bezpośredni.

 

13. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw, określonych w pkt. 13, można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

 

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami. Pomożemy rozwiązać każdy problem.